11 January 2012

signed integer

untuk signed integer, nilai (dalam) bits tidak berkadar langsung dengan nilai integer.

Integer 8 bit, 0 hingga 01111111(2)  adalah 0 hingga 127(10).  Seterusnya 10000000(2) hingga 11111111(2) adalah -128(10) hingga -1(10).

Integer 32 bit pula, 0x00000000 hingga 0x0ffffffff adalah 0 hingga +2,147,483,647. Seterusnya 0x80000000 hingga 0xffffffff adalah -2,147,483,648 hingga -1.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih