23 January 2014

Logical Volume

usefull command:
  • lvs
  • fdisk
    • create partition with Label ID: 8e
  • pvcreate
  • vgcreate    (utk tambah saiz, tak perlu yg ini)
  • lvcreate
  • vgextend 
    • vgextend vg_data /dev/sda6
  • lvextend
    • lvextend -L +100G /dev/mapper/vg_data /dev/sda6
  • resize2fs
    • resize2fs /dev/mapper/vg_data-lvdata
  • other
    • vgdisplay
    • lvdisplay
    • pvdisplay

Ringkasan:
1) create partition baru, type 8e
2) create volume group guna partition itu
3) create logical volume(guna semua saiz partition atau sebahagian)
4) jika hanya guna sebahagian, nanti bila dah penuh boleh extend(dengan lvextend)

Besarkan saiz guna partition baru(berlainan):
1) add partition baru ke volume group sedia ada (vgextend)
2) besarkan logical volume, guna ruang dari partition baru
        lvextend -L +G /dev/mapper/vg_data /dev/sda6
3) resize file system (resize2fs)

ref>>  http://www.linuxuser.co.uk/features/resize-your-disks-on-the-fly-with-lvm
ref>> http://stackoverflow.com/questions/16515739/extending-logical-volume-in-ubuntu


09 January 2014

masalah ps | grep dalam crontab

guna ps -auxww | grep cari

bila run dalam cron, job tak attach pada tty/pty, maka tak tahu berapa saiz lebar screen. Jadi tambah parameter 'ww' pada ps:    ps -auxww | grep cari.


ref: http://unix.derkeiler.com/Newsgroups/comp.unix.bsd.freebsd.misc/2006-09/msg00102.html